ONLINE /// SLOVENSKO
+ 421 950 77 44 77
info@poistovna.com

PRINCÍP POMOCI PRI LIKVIDÁCII A ODŠKODNENÍ

CENTRÁLNY PORTÁL POISTENIA

Aj vďaka dlhoročnému pôsobeniu a skúsenostiam pri odškodnení klientov vieme pomôcť, aj keď sa dopravná nehoda stala pred 2 rokmi. V niektorých prípadoch aj viac rokov do minulosti, bez ohľadu na to v ktorom štáte Európy sa nehoda stala.

 • Pri dopravnej nehode môže byť zranený tak vodič, ako aj spolujazdec, chodec, cyklista, alebo motorkár.
 • Zranený nemusí byť nikde poistený, aby sme mu vedeli pomôcť.
 • Naša pomoc spočíva v získavaní odškodnenia za utrpené zranenia v maximálnej výške, v akej to zákon dovoľuje z povinného zmluvného poistenia.
 • Odškodnenie spočíva vo viacerých nárokoch
 • Odškodnenie vypláca poisťovňa,  ktorá poistila auto vinníka dopravnej nehody, nie sám vinník.
 • Jediný účastník, ktorý nemá na odškodnenie nárok, je vinník dopravnej nehody.
 • Pomáhame aj v prípade, ak páchateľ z miesta nehody ušiel, alebo je páchateľ neznámy.
 • Zabezpečujeme kompletné zastupovanie zraneného, pri riešení jeho odškodnenia.
 • Zranený nemusí chodiť do poisťovne, alebo do sociálnej poisťovne a riešiť veľké množstvo byrokracie.
 • Naša pomoc kombináciou spomenutých služieb znamená istotu dosiahnutia maximálne možného, zákonného a spravodlivého odškodnenia.
 • Ku každému prípadu pristupujeme individuálne a veľmi citlivo .
 • Zranenie pri dopravnej nehode nemá vplyv len na samotného zraneného, ale aj blízkych ľudí v jeho okolí. Odškodnenie preto pomôže zranenému zvládnuť aktuálnu situáciu a vrátiť sa opäť k svojim životným plánom.
 • Tým, že nás budete kontaktovať, nič nestratíte, naopak postarajú sa o vás ľudia s bohatými skúsenosťami.
 • Po odsúhlasení našej spolupráce oboma zúčastnenými stranami a po prevzatí vášho prípadu našou spoločnosťou, neplatíte žiadne poplatky ani zálohy, odmenu vyplývajúcu z uzatvorenej zmluvy dostaneme až vtedy, keď pre vás odškodnenie reálne získame.
 • Našou snahou je pomôcť zranenému vyrovnať sa so zdravotnými následkami dopravnej nehody prostredníctvom finančného odškodného.
 • Po dôkladnej analýze trhu a kvality služieb sme sa stali partnerom spoločnosti – lídra v poskytovaní odškodnenia klientom , s takmer 100% úspešnosťou pri riešení nárokov garantom stability a dôvery.
 • Osoby, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví v dôsledku dopravnej nehody, majú právo na odškodné. „Odškodné“ treba chápať ako najvšeobecnejší pojem, ktorý v sebe zahŕňa viacero nárokov, ktoré poškodená osoba má z dôvodu škody na zdraví spôsobenej dopravnou nehodou.

Jedná sa najmä o:

 • náhradu za vytrpené bolesti (bolestné),
 • náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia (trvalé následky),
 • náhradu za stratu na zárobku počas a po skončení pracovnej neschopnosti,
 • náhradu za stratu na dôchodku,
 • náhradu za účelne vynaložené náklady spojené s liečením (náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky, cestovné atď.).

V prvom rade si treba uvedomiť, že nie všetko je za potreby tiahnuť pred súd, existuje tu aj iná cesta a to napríklad mimosúdne vyrovnanie a to je naša devíza.

Ponúkame našim klientom – poškodeným, komplexné služby v rámci dojednania mimosúdneho vyrovnania s poisťovňami na základe dokazovania. Nás tím profesionálou zameraných práve na danú oblasť si prehľadom poradí aj s na prvý pohľad prehratými spormi.Čo je pri našich služách najdôležitejšie? Profesionalita, skúsenosti a hlavne odmena, teda cena za právne zastupovanie pri odškodneniach. U nás neplatíte nič predom, platíte iba a to výlučne za vyhratý spor a to iba vo výške predom dohodnutých % z vyhratého sporu.PRACOVNÉ ÚRAZYNiet pochýb, že pracovný úraz môže v okamžiku zmeniť život. Zorientovať sa v novej životnej situácii je vždy veľmi zložité. Cieľom našej spoločnosti je pomôcť poškodenému po pracovnom úraze zorientovať sa nielen v možnostiach odškodnenia, ale aj v oblasti rekonvalescencie a opätovného zaradenia sa do bežného života. Pomáhame v prekonávaní ťažkých životných situácií. Partnerský portál cern.sk, sa zaoberá získavaním náhrady škody na zdraví po pracovných úrazoch zo Sociálnej poisťovne v maximálne možnej výške. Pri pracovnom úraze riešime liečebné náklady, ktoré musíte vynaložiť v súvislosti s návštevou lekára, tu patria náklady na lieky, na cestovné a platby lekárom. Ďalej riešime náhrady za prežitú bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré so sebou prinášajú trvalé následky zranení. Dôležitá je tiež náhrada za stratu na zárobku, ušlú mzdu, ktorá vznikla počas PNky alebo po skončení PNky. V individuálnych prípadoch riešime aj ďalšie nároky poškodených.Ak Vás na prechode pre chodcov zrazí auto, neznamená to automaticky, že nehodu spôsobil len vodič a Vás odškodní jeho poisťovňa.V prípade nášho klienta, sa práve v rámci policajného vyšetrovania dopravnej nehody na prechode pre chodcov z obete stal zrazu vinník celej udalosti. Ako vinníkovi pre nášho klienta nevznikol ani nárok na odškodnenie. Po preštudovaní trestného spisu sme zistili nedostatky v znaleckom posudku, a to v spôsobe určenia priebehu a príčiny dopravnej nehody. Už na základe prvých námietok k tomuto znaleckému posudku sa nám podarilo vylúčiť akýkoľvek podiel nášho klienta na zavinení dopravnej nehody.Nakoniec sme takto získali pre nášho klienta maximálne finančné odškodnenie, ktoré mu patrí…

Hodnota zdravia je nevyčísliteľná.V prípade ujmy na zdraví má každý človek právo na spravodlivé odškodnenie. Uvedomujeme si, že žiadne odškodné nedokáže v plnom rozsahu kompenzovať vzniknutú ujmu na zdraví, avšak dokáže aspoň čiastočne pomôcť človeku pri ďalšom živote, podporí liečenie, rehabilitáciu a ďalší život poškodeného.

Odškodné

Pod pojmom „odškodné“ treba rozumieť všetky nároky, ktoré poškodená osoba má z dôvodu škody na zdraví spôsobenej dopravnou nehodou. Jedná sa najmä o:

 • náhradu za vytrpené bolesti (bolestné)
 • náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • náhradu za stratu na zárobku počas a po skončení pracovnej neschopnosti,
 • náhradu za stratu na dôchodku,
 • náhradu účelných nákladov spojených s liečením (lieky, zdravotnícke pomôcky, cestovné atď.).

Výška odškodného

Vo väčšine prípadov je najväčšou zložkou odškodnenia náhrada za bolesť (tzv. bolestné) a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia. Výška týchto nárokov sa určuje na základe vypracovaného lekárskeho posudku. Pri určení výšky náhrady sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku. Pre rok 2016 je hodnota jedného bodu vo výške 17,66 €.

Ako získať spravodlivé odškodnenie

Žiaľ, poisťovne vyplácajú odškodnenia, ktoré nezodpovedajú vzniknutej ujme, pretože využívajú neznalosť a neskúsenosť svojich klientov. Navyše často odrádzajú poškodených pri získavaní odškodného nezmyselnou byrokraciou alebo im navrhujú, aby podpísali jednostranne nevýhodné dohody o urovnaní. Čoraz častejšie je poškodeným výplata ich odškodného odmietnutá s odkazom na domáhanie sa svojich práv súdnou cestou. Ak chcete získať spravodlivú výšku odškodného je nutné obrátiť sa na profesionálov, a to najlepšie už v počiatkoch riešenia náhrady škody z dopravnej nehody.

Druhy odškodného na zdraví

Bolestné

Bolestné sa poskytuje za bolesť spôsobenú ujmou na zdraví, jej liečením alebo odstraňovaním následkov škody na zdraví. Pri určení sumy bolestného sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť ohodnotila v lekárskom posudku.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje za trvalé následky vyvolané škodou na zdraví, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú možnosti poškodeného uplatniť sa v ďalšom živote. Pri určení sumy tejto náhrady sa vychádza, rovnako ako pri bolestnom, z celkového počtu bodov, ktorým sa sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku.

Náhrada za stratu na zárobku

Náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti sa poskytuje v prípade, ak poškodená osoba bola v dôsledku nehody práceneschopná a dosahovala tak nižšie príjmy ako pred nehodou. Náhrada patrí v tomto prípade vo výške sumy, o ktorú bol príjem nižší počas pracovnej neschopnosti poškodeného. Pri strate na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti sa vychádza z priemerného zárobku, ktorý poškodený dosahoval pred ujmou a po ujme na zdraví. Oba vyššie spomenuté nároky sa vyplácajú iba v tej časti, pokiaľ neboli uhradené dávkami z nemocenského, prípadne iného poistenia.

Náhrada za stratu na dôchodku

Náhrada za stratu na dôchodku patrí v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou dôchodku, na ktorý poškodenému vznikol nárok, a výškou dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, ak by do priemerného mesačného zárobku bola zahrnutá náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti.

Náhrada účelných nákladov spojených s liečením

Náhrada účelných nákladov spojených s liečením predstavuje náhradu nákladov, ktoré poškodenému vznikli v súvislosti s poškodením zdravia a nie sú uhradené zo zdravotného poistenia. Medzi účelné náklady patria napríklad úhrady za lieky, rehabilitácie, zdravotné pomôcky (napr. protézy), využívanie opatrovateľskej služby, návštevy rodinných príslušníkov v zdravotníckych zariadeniach, špeciálna strava a pod.

Zdroj/Autor: Matúš Priganc